2017

.ץיוושב 1959ב יתדלונ ,לשיפ הכרב ימש

.תונב השולש יל ודלונו ינתחתהו ץראל יתילע 1991- ב
.ףיכ היה הזו תוריינ לעו תוריקה לע םידליל יתרייצ ביבחתכ ןמזה לכ ינא

הזו ראווצב חותינ יתרבע ,םיקרפ תקלדב יתיליח 2006 - ב
.םיידיבו םיילגרב יתוא קתיש

.הפה םע רייצל יתוא הדמילש הרוממ רועיש יתלביק רמושה לתב םוקישב
הלא םה םירויצה םוקישהמ יתיבל יתרזחשכ ,הנש יצחכ םוקישב יתייהש
.רצונש שדחה בצמה םע דדומתהל יל ורזעש

תא יל ןיאש תורמלש םישנאל תוארהל ידכ םירויצה תא םסרפל יתטלחה
.המידק ךישמהל חוכה תא יל ןתונש והשמ יב שי רדסלו תוקנל תלוכיה